BSJP | bnt doradzała JSK Architekci

Prawnicy z kancelarii BSJP | bnt doradzali JSK Architekci Sp. z o.o. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowej dla Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Kancelaria reprezentowała klienta w trzech postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

W wyniku wniesionego przez kancelarię odwołania zamawiający odrzucił ofertę, którą pierwotnie uznał za najkorzystniejszą. Dodatkowo, punktacja oferty innego konkurenta została obniżona. Pozytywne orzeczenie KIO w tej kwestii otworzyło drogę do wyboru oferty firmy JSK Architekci. 

Następnie, kancelaria skutecznie broniła wyboru oferty JSK Architekci, co skutkowało wydaniem przez KIO postanowienia o odrzuceniu odwołania złożonego przez innego konkurenta oraz umorzeniem postępowania odwoławczego.

Klientowi doradzali partner Jarosław Sroka oraz associate Michał Rusin.

JSK Architekci projektuje budynki użyteczności publicznej, biurowe, mieszkaniowe, centra handlowe oraz hotele.

Źródło: BSJP | bnt

Prawieoprawie