Czy kancelarie mogą korzystać z Google Ads?

Wiele wątpliwości szczególnie w przypadku adwokatów budzi możliwość korzystania z Google Ads (wcześniej: Google AdWords). Dzięki reklamie informacja może dotrzeć do szerszego i zarazem wybranego grona internautów.

Wielokrotnie na temat możliwości korzystania z Googole Ads wypowiadały się poszczególne Izby. Rzec by można, że tyle ile Izb tyle zdań i kolejnych wątpliwości.

Bezwzględny zakaz reklamy jest niezgodny z przepisami

Dla adwokatów szczególnie znaczące było orzeczenie z 22 października 2016 r. (sygn. WSD 120/15) Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury, mające wpływ na złagodzenie zakazu reklamy. Wyrok dotyczył wykorzystania przez adwokatkę kampanii Google AdWords, co do której Sąd nie miał wątpliwości, że jest formą reklamy. Jednak forma i zakres reklamy w tym konkretnym przypadku nie łamały zasad dozwolonej informacji. Jednocześnie Sąd wskazał, że adwokat nie odpowiada dyscyplinarnie za korzystanie z reklamy, a tylko za reklamy sprzeczne z prawem publicznym, w tym unijnym, oraz z zasadami etyki i godności zawodu. Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzekając, powołał się na dyrektywę unijną (art. 24 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r.), która zobowiązała państwa członkowskie do zniesienia całkowitych zakazów związanych z informacjami handlowymi dostarczanymi przez zawody regulowane. Zgodnie z orzeczeniem Sądu bezwzględny zakaz reklamy jest niezgodny z przepisami Unii Europejskiej.

Choć dyrektywa UE jest z roku 2006 to do dnia dzisiejszego Kodeks Etyki Adwokackiej nie został zmieniony, figuruje więc w §23 zapis mówiący, że „Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy”. Władze samorządu adwokackiego nie chcą odpuścić bezwzględnego zakazu reklamy.

Wiele Izb to wiele różnych wniosków odnośnie Google Ads

W styczniu 2017 r. przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu powołany został Zespół ds. Przeciwdziałania Niedozwolonym Praktykom Świadczenia Usług Prawniczych w celu monitorowania Internetu pod kątem łamania zakazu reklamowania usług adwokackich w sieci. 17 marca 2017 r. ukazała się opinia prawna Zespołu przygotowana na wniosek dziekana ORA we Wrocławiu, w której stwierdzono, że Google AdWords w zależności od sposobu, jak i celu, w jakim korzysta się z usługi, może, ale nie musi, stanowić zakazaną reklamę. Istotna w kwestii weryfikacji jest analiza sposobu sformułowania oferowanych usług przez adwokata, wykazująca w szczególności, czy nie zawiera elementów ocennych, wyróżniających zwłaszcza przez użycie takich wyrazów, jak: „najlepszy”, „najważniejszy”, „specjalista”. Analizie powinien być poddany również kontekst, w którym pojawia się informacja. Negatywnie oceniane będzie na przykład promowanie informacji o kancelarii na stronach mówiących o przestępstwach.

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach 22 marca 2017 r. wydała uchwałę w sprawie Google AdWords, wskazując, że decydującą kwestią w ocenie, czy informacja wykracza poza dozwolony sposób informowania, powinna być odpłatność za usługi. Jednocześnie za takim sposobem oceny przemawiać miał jej obiektywizm. W uchwale wskazano również jednoznacznie, że reklama w zawodzie adwokata jest zakazana.

Podkreślić w tym miejscu należy że zgodnie z §23b pkt 6 Kodeksu Etyki Adwokackiej za publikowanie informacji adwokat nie może płacić żadnego wynagrodzenia z wyjątkiem rozsądnych kosztów publikacji. Kodeks Etyki nie wyklucza więc jednak pewnej odpłatności za publikowanie informacji.

Jednocześnie Sąd Najwyższy w II Wydziale Izby Dyscyplinarnej w postanowieniu z dnia 8 stycznia 2019 roku ( sygn. II DSI 9/18) uznał, że: „Zlecenie przez adwokata płatnych usług w Internecie, które ustawiają kancelarię na preferencyjnym, bardziej widocznym miejscu w stosunku do innych adwokatów, jest deliktem dyscyplinarnym, gdyż narusza godność zawodu.”

Kodeksie Etyki Adwokackiej w §23a pkt 2 lit. f) mówi jednak, że adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z regułami niniejszego „Zbioru” poprzez: umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach. A przecież Google to nic innego jak wyszukiwarka.

…. a u radców prawnych

Jeżeli chodzi o radców prawnych, to 9 września 2016 r. zostało przedstawione stanowisko Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki OIRP w Krakowie dotyczące korzystania przez radcę prawnego z usługi Google AdWords i uznające, że tak długo jak korzystanie z niej jest zbliżone do tradycyjnego pozycjonowania strony internetowej i służy jedynie skutecznemu dotarciu do klienta, nie narusza zasad etyki. Jednocześnie radcowie prawni wykorzystując Google AdWords, nie mogą docierać w ten sposób do osób, których wolą nie jest poszukiwanie prawnika.

Podsumowanie

Pomimo że obecnie pojawiać się mogą wątpliwości co do możliwości korzystania z Google Ads, co do oceny granic możliwej promocji czy reklamy, na pewno granica pomiędzy reklamą a dozwolonym informowaniem jest cienka i w dużym stopniu zależy od oceny konkretnego przypadku. Jednoznacznie należy też stwierdzić, że orzeczenie Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury jest przełomowe. Choć do tego momentu nie zostały zmienione zasady etyki adwokatów, to wydaje się, że maszyna została już wprowadzona w ruch i nie da się jej zatrzymać, a walka Adwokatury o utrzymanie bezwzględnego zakazu reklamy jest skazana na niepowodzenie.

Trudno też oprzeć się wrażeniu, że przepisy obu korporacji nie nadążają za duchem czasu, postępem technologicznym czy gospodarczym. Regułą jest jednak, że całe stanowione prawo zawsze pozostaje w tyle w stosunku do tego typu zmian i jedynie stara się nadążyć za postępem, zmieniającym się światem oraz regulować zasady jego funkcjonowania.

Praktyka też pokazuje, że wielu radców prawnych, a także adwokatów korzysta z Google Ads i będzie pewnie jeszcze ich większa liczba, bo wiarygodność informacji pozyskiwanych z Internetu wzrasta i coraz większa liczba osób poszukując prawnika szuka go właśnie w Internecie. Już dziś 84% internautów ufa recenzjom w sieci na równi z poleceniami od znajomych.

Prawieoprawie