1. Właściciel serwisu Prawieoprawie.pl jest administratorem zbioru danych osobowych osób fizycznych korzystających z Serwisu.
 2. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i należytego świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi dotyczy adresu e-mail.
 4. Przetwarzanie danych osobowych osób zamawiających Newsletter, a będących osobami fizycznymi dotyczy adresu e-mail.
 5. Właściciel serwisu Prawieoprawie.pl zobowiązuje się do zachowania danych osobowych, o których mowa w ustępach poprzedzających w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom, chyba że Użytkownik wyraźnie go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego obie strony.
 6. Użytkownikowi oraz osobie zamawiającej Newsletter przysługuje prawo zmiany danych osobowych podanych w formularzu danych.
 7. W odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych Użytkownikowi oraz osobie zamawiającej Newsletter przysługuje prawo wglądu do danych, które umieściła w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji oraz zmiany.
 8. Pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody, właściciel serwisu Prawieoprawie.pl może wykorzystywać dane Użytkownika do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania Użytkownikowi informacji reklamowych drogą elektroniczną. Zgoda na przesyłanie danych stanowiących informację handlową w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przy przystępowaniu do Serwisu.
 9. Właściciel serwisu Prawieoprawie.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.
 10. Właściciel serwisu Prawieoprawie.pl zastrzega sobie prawo przekazywania osobom trzecim opracowań statystycznych oraz innych informacji niepozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.
 11. Serwis korzysta ze środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę gromadzonych informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.
 12. Właściciel serwisu Prawieoprawie.pl zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.