Reklama kancelarii, a Kodeks etyki radcy prawnego

W naszej praktyce często spotykamy się ze zdaniem, że radcowie prawni nie mogą się reklamować. Zaskakujące jest, że od złagodzenia zasad etyki odnoszących się do promocji minęło 7 lat, a wśród znacznej liczby reprezentantów tego zawodu istnieje przekonanie, że reklama, a nawet szerzej, w ogóle promocja usług prawnych  jest zakazana. Kolejną niejasnością jest kwestia utożsamiania promocji z reklamą, a w rzeczywistości to tylko jedno z wielu narzędzi promocji. Z dniem 1 lipca 2015 roku wszedł w życie nowy kodeks etyki radcy prawnego. Co w takim razie jest możliwe w ramach działań promocyjnych wśród radców prawnych zgodnie z nowymi zasadami etyki?

„Informowanie o wykonywaniu zawodu oraz działalności z nim związanej jest prawem radcy.”[1] Informacja może zawierać w szczególności następujące dane[2]:

 • imię nazwisko (wraz ze zdjęciem), życiorys zawodowy, posiadane tytuły i stopnie zawodowe, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności zawodowe (w tym dodatkowe), znajomość języków obcych, preferowane zakresy praktyki zawodowej,
 • wysokość ubezpieczenia,
 • datę rozpoczęcia działalności kancelarii,
 • przyznane w kancelarii tytuły lub nagrody związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego,
 • wykaz publikacji o charakterze zawodowym,
 • informację o formach i wysokości wynagrodzenia za usługi,
 • informacje przydatne w tworzeniu, utrzymaniu, poszerzaniu zaufania i dobrej relacji z klientem, a także pozytywnego wizerunku radcy prawnego. Chodzi tu w szczególności o informacje na temat misji, strategii i profilu działania kancelarii, zasadach współpracy z klientem, zasadach i trybie składania skarg lub reklamacji, a także udogodnieniach dla klienta,
 • referencje, rekomendacje,
 • o rodzajach prowadzonych spraw, transakcjach lub procesach,
 • o wynikach finansowych kancelarii,
 • informacje o uczestnictwie radcy prawnego (kancelarii) w rankingach prawniczych i zajętych miejscach pod warunkiem, że są one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą właściwego organu samorządu radców prawnych,
 • wykaz klientów o ile wyrazili zgodę (poza sprawami karnymi, karno skarbowymi, o wykroczenia, rodzinnych i opiekuńczych.

Co bardzo istotne wskazane w zasadach etyki przykłady możliwego zakresu informowania mają jedynie charakter wyliczenia przykładowego, a nie wyczerpującego. Nie jest to więc zamknięta lista.

Zasady etyki nie zabraniają radcom prawnym stosowania reklamy. Uznać należy, że dozwolone jest  wszystko to, co nie jest wyraźnie zakazane. Wprost zakazane jest porównywanie w informacji jakości czynności zawodowych z działalnością innych konkretnych osób (konkurencyjnych kancelarii), czyli tzw. reklama porównawcza i to jedynie dotyczy reklamy porównawczej bezpośredniej. Tak sformułowany zapis potwierdza jednocześnie, że stosowanie reklamy przez radców prawnych jest dozwolone, z uwzględnieniem wskazanego ograniczenia, a także w ramach prawa i dobrych obyczajów i z zachowaniem godności zawodu. Reklama jest tylko jedną z możliwych form komunikacji, informowania.

Foto: coloribus.com


[1] Zasady etyki radcy prawnego art.31 pkt 1

[2] Zasady etyki radcy prawnego art. 31  i 32